Chatový tábor Svojšín

Smluvní podmínky

Chatový tábor Svojšín
34901 Svojšín

A) Základní informace:

 1. Organizátorem akce je spolek „Táborníci Svojšín, z.s.“, Na Vápenicích 4, Plzeň 326 00, zastoupený předsedou spolku MUDr. Davidem Šmídem, Ph.D.

 2. Objednavatelem je zákonný zástupce dítěte, který podá závaznou přihlášku a zajistí uhrazení poplatku za účast na akci.

 3. Smluvní vztah mezi organizátorem akce a objednavatelem (zákazníkem) vzniká na základě on-line podané přihlášky vyplněné ve všech bodech.

 4. Organizovanou akcí je 14-ti denní letní dětský tábor, který je určený pro děti od 8 do 16-ti let.

B) Rozsah služeb:

 1. Organizovaná akce se uskuteční v areálu chatového tábora ve Svojšíně, provozovatel Antonín Kraus.

 2. Ubytování je zajištěno v 2, 3 a  5-ti lůžkových chatkách s el. osvětlením bez vlastního sociálního zařízení.

 3. Sprcha a WC jsou společné v samostatných objektech.

 4. Stravování v průběhu akce je zajištěno 5 x denně – snídaně formou bufetu, oběd (polévka a hlavní jídlo), svačina a večeře, možnost druhé večeře.

 5. V průběhu celé akce bude zajištěn celodenní pitný režim – slazený nápoj, čaj, voda.

 6. Akce je zajištěna odborným pedagogickým dozorem po celou dobu trvání.

 7. Je zajištěna i trvale dostupná zdravotní péče (lékař a (nebo) zdravotní sestra).

 8. V průběhu bude realizován řízený táborový program. 

C) Nástup účastníků k pobytu:

 1. Den a hodina nástupu je uvedena na webových stránkách organizátora - spolku (www.taborsvojsin.cz).

 2. Po dohodě s organizátorem může účastník nastoupit ze závažných důvodů k pobytu později (např. zdravotní problém, rodinné důvody apod.). Požadavek na pozdější termín nástupu k pobytu bude organizátorovi sdělen objednavatelem písemně. Pozdější nástup nemá vliv na úpravu/snížení ceny za účast na akci.

D) Ukončení pobytu:

 1. Pobytu končí v den a hodinu uvedenou na webových stránkách organizátora – spolku.

 2. K ukončení pobytu může dojít před oficiálním uplynutím doby trvání akce na základě rozhodnutí objednavatele (např. rodinné důvody – odjezd na dovolenou, sportovní soustředění apod.). O ukončení pobytu objednavatel předem písemně informuje organizátora. Dřívější ukončení uvedené v tomto bodě není důvodem k úpravě/snížení ceny za účast na akci.

 3. Pobyt účastníkovi může být ukončen organizátorem v případě porušení táborového řádu nebo obecně závazných právních předpisů. V takovémto případě bude organizátorem o ukončení pobytu sepsán písemný záznam, který obdrží objednavatel při převzetí účastníka. Objednavatel je povinen neprodleně (do 24 hodin) si převzít vyloučeného účastníka v areálu tábora, místě konání akce. Ukončení pobytu z důvodů uvedených v tomto bodě není důvodem k úpravě/snížení ceny za účast na akci.

 4. V případě, že bude pobyt účastníka na akci ukončen ze zdravotních důvodů (nemoc, zranění apod.), bude o této skutečnosti objednavatel okamžitě vyrozuměn a bude o tom sepsán písemný záznam. Záznam obdrží objednavatel při převzetí účastníka. V případě ukončení pobytu z těchto důvodů bude následně řešeno snížení ceny, a to o část, která byla určena k pokrytí nákladů na stravování.

E) Přihláška na akci a platba:

 1. Účastník (dítě) je na akci přihlášen cestou objednavatele prostřednictví on-line přihlášky/formuláře, který je dostupný na stránkách organizátora v záložce „přihláška na tábor“.

 2. Objednavateli vzniká odesláním přihlášky povinnost uhradit poplatek za pobytu uvedený na stránkách organizátora, a to následovně:
  -  Celou částku najednou, aby byla připsána na účet organizátora nejpozději do 30. dubna 2024.
  -  Ve dvou splátkách, každá ve výši 50% z celkové částky. Celá částka musí být připsána na účtu organizátora nejpozději do 30. dubna 2024. V případě, že nebude druhá část zálohy připsána na účet organizátora do 30. dubna 2024, propadá první část zálohy ve prospěch organizátora a bude použita na pokrytí vzniklých nákladů (nájem za areál, nákup surovin pro kuchyň, nákupy materiálu pro realizaci akce).

 3. V případě, že nebude celá částka připsána na účet organizátora do 30. dubna 2024, bude přihláška k pobytu na akci stornována organizátorem a uvolněné místo bude nabídnuto jinému zájemci o účast na akci. O této skutečnosti organizátor písemně vyrozumí objednavatele (e-mail, dopis, datová schránka). Smluvní vztah se tímto považuje za ukončený.

 4. Částku za pobyt je nutno uhradit bezhotovostním převodem na účet organizátora. Platbu je nutné identifikovat uvedením přiděleného variabilního symbolu a jménem účastníka (dítěte) v poznámce přihlášky.

 5. V případě, že objednavatel přihlašuje více účastníků, je povinen uhradit platbu za každého z nich zvlášť. Každý z účastníků bude mít přidělen vlastní variabilní symbol.

 6. Organizátor na žádost objednavatele vystaví fakturu nebo potvrzení pro zaměstnavatele přispívajícího z FKSP nebo odborovou organizaci. 

F) Storno podmínky:

 1. V případě zrušení pobytu/účasti na akci do 30. dubna 2024 činí storno poplatek 3.000,- Kč (třitisícekorunčeských).

 2. V případě zrušení pobytu/účasti na akci 31. května 2024 činí storno poplatek 5.000,- Kč (pěttisíckorunčeských).

 3. Od 1. června 2024 se výše storno poplatku za zrušení pobytu a účasti na akci rovná celé částce za pobyt/účast na akci.

 4. Informace o zrušení pobytu/účasti na akci musí být doručena písemně organizátorovi. Pro výši storno poplatku je rozhodující datum doručení organizátorovi.

 5. Vzhledem k výše uvedenému doporučuje organizátor objednavateli zajistit si pojištění storna u komerční pojišťovny.

G) Reklamace:

 1. Objednavatel má právo na reklamaci v případě, že nebyly poskytnuty objednané služby – ubytování, strava, program apod.

 2. Reklamaci podá objednavatel písemnou formou organizátorovi již v průběhu nebo ihned po ukončení akce, nejpozději do tří dnů od jejího ukončení.

 3. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

 4. Organizátor akce je povinen do 30 - ti dnů od doručení reklamace objednavatele informovat o způsobu vypořádání.

H) Závěrečná ustanovení:

 1. Objednavatel odeslání přihlášky prohlašuje, že veškeré údaje v přihlášce uvedené jsou pravdivé.

 2. Objednavatel odeslání přihlášky prohlašuje, že se seznámil se smluvními podmínkami i s táborovým řádem, a že s nimi souhlasí.

 3. Organizátor akce se zavazuje splnit veškeré své povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek i táborového řádu.