Chatový tábor Svojšín

Táborový řád

Chatový tábor Svojšín
34901 Svojšín

A) Povinnosti účastníka akce: 

 1. Řídím tímto táborovým řádem. Táborový řád je k dispozici na stránkách organizátora a v průběhu akce je vyvěšen spolu s dalšími informacemi na nástěnce umístěné na terase u vstupu do jídelny.

 2. Dodržuje pravidla slušného chování včetně slušného vyjadřování. Nepoužívá nadávky, vulgarismy.

 3. Řídí se pokyny pracovníků tábora (hlavního vedoucího, oddílových vedoucích, lékaře, praktikantů i osob zajišťujících chod kuchyně a údržbu) i majitele/provozovatele tábora. Nejsou připouštěny žádné diskuze.

 4. Řídí se táborovým programem (časy nástupů, budíček, večerka apod.), který je vyvěšen na nástěnce umístěné na terase u vstupu do jídelny.

 5. Dodržuje pravidla hygieny.

 6. V případě zdravotních problémů nebo zranění (svých i kamarádů) vyhledá účastník okamžitě zdravotníka – lékaře nebo některého z oddílových vedoucích, popř. jinou dospělou osobu v táboře a informuje ji o tom.

 7. Pokud účastník nerozumí pokynům personálu v táboře, s něčím si neví rady, zeptá se a nechá si vše vysvětlit.

B) Omezení a zákazy: 

 1. Bez povolení některé z oprávněných osob (hlavní vedoucí, oddílový vedoucí, lékař, praktikant) nesmí účastník opustit areál tábora, který je vymezen oplocením se vstupní bránou a závorou, popř. je vyznačen páskou nebo byl při nástupu k pobytu označen a popsán hlavním vedoucím tábora.

 2. Po celou dobu konání akce platí pro její účastníky přísný zákaz konzumace alkoholu, tabákových výrobků, jiných návykových nálet včetně těch legálních typu tabák, canabinol, kratom, GABA apod. Pokud si není jistý, zeptá se hlavního vedoucího nebo zdravotníka/lékaře.

 3. Je zakázáno, aby měl u sebe účastník léky. V případě, že jeho zdravotní stav vyžaduje pravidelné užívání léčiv, řídí se pokyny uvedenými níže pod písmenem D), bod 2).

 4. Je zakázáno ničit a poškozovat vybavení chatek, jiných objektů v areálu tábora i vybavení v areálu. Vzniklou škodu je objednavatel povinen uhradit cestou organizátora provozovateli areálu před odjezdem účastníka z akce. O vzniklé škodě bude objednavatel informován cestou hlavního vedoucího neprodleně po jejím zjištění. 

C) Vztahy mezi účastníky akce: 

 1. Účastníci si mezi sebou navzájem pomáhají při plnění úkolů, v rámci soutěží i v době osobního volna. Silnější pomáhá slabším, a to i bez ohledu na oddílovou příslušnost.

 2. Je zakázáno veškeré chování a jednání účastníků, které nese známky šikany.

 3. V táboře i mimo něj (výlety, soutěže, hry, vycházky apod.) platí zásada: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.

 4. Pokud má účastník nějaké připomínky k průběhu akce, sdělí je svému oddílovému vedoucímu, popř. praktikantovi. Může je sdělit i přímo hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi.

 5. Je přísně zakázáno používat jakýmkoliv způsobem rasovou, národnostní, náboženskou či jinou diskriminaci. 

D) Zdravotní pokyny a informace: 

 1. Každý účastník při příjezdu na akci odevzdá pověřenému pracovníkovi organizátora následující zdravotní dokumentaci:
  -  Potvrzení lékaře o způsobilosti k pobytu na akci.
  -  Prohlášení o bezinfečknosti podepsanou zákonným zástupcem účastníka.

 2. Účastník odevzdá zdravotníkovi (lékaři) při příjezdu léky, které musí pravidelně užívat s informací o tom, v jakém rozsahu je má užívat. 

E) Cennosti, mobilní telefony a jiné předměty vyšší finanční hodnoty: 

 1. Pokud si účastník s sebou přiveze finanční hotovost určenou na drobné nákupy při výletech a vycházkách nebo na nákup v táborovém bufetu má možnost ji předat svému oddílovému vedoucímu, který ji bezpečně uloží.

 2. V případě, že si účastník nechá finanční hotovost u sebe, odpovídá si za ní.

 3. V případě, že u sebe má účastník mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet apod.), chytré hodinky nebo jiné věci vyšší hodnoty, odpovídá si za ně sám. Organizátor doporučuje výše uvedené věci s sebou na akci nebrat. Kontakt mezi účastníkem a jeho blízkými je možný v průběhu celé akce přes personál tábora. Kontakty jsou uvedeny na stránkách organizátora. 

F) Sankce za porušení táborového řádu: 

 1. Odesláním přihlášky objednavatel souhlasí s výše uvedenými ustanoveními táborového řádu a je si vědom, že s nimi seznámil účastníka akce, dítě, které na akci přihlásil.

 2. V případě porušení táborového řádu může být účastník z akce vyloučen. Bude mu ukončen pobyt a objednavatel si jej neprodleně vyzvedne (viz. Smluvní podmínky).

 3. Objednavatel nemá v takovémto případě nárok na vrácení finančních prostředků.